Košarica
Izbornik

Kupac može podnijeti pritužbu prodavatelju na e-mail [email protected]  ili poštom na adresu sjedišta Prodavatelja.

Prodavatelj čuva primljene pritužbe i obavezuje se na iste odgovoriti kupcu i postupiti po njima u najkraćem mogućem roku.

POVRAT

Izvršenu narudžbu Kupac može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Ukoliko je temeljem izvršene narudžbe naručeno više artikala kupac može odustati u cijelosti za sve kupljene proizvode i usluge ili samo za pojedine.

RAČUNANJE ROKA ZA ODUSTAJANJE OD NARUDŽBE

Zaključenu narudžbu Kupac može jednostrano otkazati u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Ukoliko je temeljem izvršene narudžbe naručeno više artikala kupac može odustati u cijelosti za sve kupljene proizvode i usluge ili samo za pojedine.
Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na otkaz narudžbe, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom otkazu narudžbe prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.
Rok za jednostrani otkaz narudžbe je 14 dana od dana kada je Kupcu dostavljena naručena roba.
Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom otkazu narudžbe prodavatelj će dostaviti kupcu bez odgađanja.

POVRAT ROBE

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka iznad navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe.

TROŠKOVI POVRATA ROBE

Izravne troškove povrata robe snosi kupac.

ODGOVORNOST KUPCA ZA UMANJENJE VRIJEDNOSTI ROBE

U slučaju jednostranog otkaza narudžbe Kupac je odgovoran prodavatelju za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Pri tome se prvenstveno misli na umanjenje vrijednosti robe zbog povrata robe bez originalne ambalaže odnosno uništenja originalne ambalaže, vidljivog habanja ili štete nastale zbog korištenja proizvoda koji nije usklađen sa primljenim uputama te zbog fizičkog oštećenja. Za uništenu ambalažu Prodavatelj će umanjiti vraćeni iznos za 10 % iznosa uplate koju je primio na svoj transakcijski račun za konkretni proizvod, 20 % ukoliko je vidljivo habanje ili nastala šteta na proizvodu njegovim neodgovarajućim korištenjem, a za vidljivo oštećenje proizvoda za postotak razmjeran veličini oštećenja i umanjenja vrijednosti, ali ne manje od 25 % maloprodajne cijene proizvoda.
Kupac je dužan vratiti proizvod najkasnije u roku 14 dana od dana navedenog na pismenom zahtjevu za jednostrani otkaz narudžbe.

POVRAT UPLAĆENOG IZNOSA NA TRANSAKCIJSKI RAČUN PRODAVATELJA

Povrat novca koji je primio za narudžbu Prodavatelj će izvršiti (umanjen za eventualne navedene postotke) tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što kupac dostavi dokaz da je robu poslalo nazad prodavatelju. Gubitak ili oštećenje robe na transportnom putu do prodavatelja snosi kupac.

EU PLATFORMA ZA ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA

Ukoliko se između Prodavatelja i Kupca ne postigne dogovor, svaka strana ima pravo koristiti EU platformu za rješavanje sporova.
Platforma za internetsko rješavanje sporova (ORS): EU platforma